• معاونت پژوهشی ، آموزشی > سمینار و همایش
 
نام همایش نام واحد سطح همایش تاریخ
صنعت مکانیک خودرو اهواز منطقه ای 90/3/5
مکانیک خودرو اهواز سراسری 91/4/3
مباحث نوین در حسابداری اهواز منطقه ای 91/2/14
انتخاب وب سایت مورد نظر :
لینک های سریع